Privacy statement

Mascot-Europe B.V. waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Mascot-Europe B.V. neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet-natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie Mascot-Europe B.V. persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u hebt. Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt Mascot-Europe B.V. persoonsgegevens?

 • Klanten van Mascot-Europe B.V.;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Mascot-Europe B.V.
 • Overige personen van wie Mascot-Europe B.V. de persoonsgegevens verwerkt, zoals prospects, stakeholders en/of geïnteresseerden.
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
 • Persoonsgegevens van medewerkers.

Welke persoonsgegevens worden door Mascot-Europe B.V. verwerkt?

Mascot-Europe B.V. verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

Waarom mag Mascot-Europe B.V. uw persoonsgegevens verwerken?

Mascot-Europe B.V. mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:
 • U hebt Mascot-Europe B.V. toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Mascot-Europe B.V.

Waarvoor mag Mascot-Europe B.V. uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact.
 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Mascot-Europe B.V.
 • Ter uitvoering van een (arbeids)overeenkomst.

Afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Mascot-Europe B.V. hebt verstrekt, kan Mascot-Europe B.V. uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker

Mascot-Europe B.V. kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Mascot-Europe B.V. en de verwerker is in dat geval verplicht. Mascot-Europe B.V. zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Ontvangers persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen Mascot-Europe B.V. gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. Mascot-Europe B.V. neemt daarbij te allen tijde haar (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht.
Mascot-Europe B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden en indien nodig, alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij weer in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Mascot-Europe B.V. uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot Mascot-Europe B.V. via e-mailadres: info@mascot-europe.nl.

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Mascot-Europe B.V. via e-mailadres: info@mascot-europe.nl

Indienen klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Hyperlinks

Op de website van Mascot-Europe B.V. wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Mascot-Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen

Mascot-Europe B.V. mag dit privacy statement wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Mascot-Europe B.V., te bereiken via e-mailadres info@mascot-europe.nl.